VUCHZ a.s.

Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s. Provoz Brno-sever
- rekonstrukce hořáků Dumag 1. etapa - posouzení a návrh
Kombinovaný hořák
6
2011

Hořáky typu HPN-Te

Hořáky typu HPN-Te jsou kombinované olejoplynové hořáky sručním řízením, se stabilizací plamene pomocí plynového injektorového stabilizačního hořáku typu SHI-B15E a snuceným přívodem spalovacího vzduchu nebo snasáváním spalovacího vzduchu tahem v peci (v tomto případě jsou hořáky opatřeny tlumičem hluku).

 

Hořáky typu HPN-Te jsou určeny pro spalování plynu a oleje. Vpřípadě, že hořáky spalují pouze plyn, není instalován olejový hořák a jsou tyto hořáky označeny jako plynové hořáky typu HN-Te. Vpřípadě, že hořáky spalují pouze olej, není instalován plynový hořák a jsou tyto hořáky označeny jako olejové hořáky typu HP-Te.

 

Hořáky jsou vyráběny v provedení snuceným přívodem spalovacího vzduchu a snasáváním spalovacího vzduchu tahem v peci.

 

Hořáky jsou znázorněny na výkresech, přičemž veškeré pozice konstrukčních skupin a částí, uváděné v dalším textu, odpovídají pozicím těchto výkresů.


Euromont Group a.s.
Česká rafinérská, a.s. rafinérie Litvínov
- AVD, pec 3420-B01, B02
Plynový hořák
2
2010

Hořák HPN-Te je smontován z těchto částí:

  • vzduchová skříň
  • víko hořáku
  • vzduchové klapky
  • hlavní plynový hořák
  • stabilizační hořák (typ SHI-B15E)
  • olejový hořák
  • primární hořáková tvarovka
  • sekundární hořáková tvarovka
  • tlumič hluku


Vzduchová skříň

 

Sestává z pláště 1, příruby 2 pro připojení hořáku ke dnu pece, přiruby 3 pro připojení víka hořáku ke vzduchové skříni a příruby 4 pro připojení vzduchové skříně ke vzduchovému potrubí. Veškeré vnitřní stěny skříně jsou opatřeny tepelně zvukovou izolací 5. Kplášti pece je příruba 2 utěsněna těsněním 6, víko hořáku je ke vzduchové skříni utěsněno těsněním 7 pomocí šroubového spojení 8. Na přírubě 2 je navařen plášť 78, ve kterém je uložena sekundární hořáková tvarovka.

 

 

Víko hořáku


Je tvořeno pláštěm 9, přírubovým plechem 10 (tímto plechem je přišroubováno víko ke vzduchové skříni a zároveň tento plech odděluje prostory primárního a sekundárního vzduchu), přírubou 11 pro připojení víka hořáku ke vzduchovému potrubí (tato příruba koresponduje s obdobnou přírubou na vzduchové skříni), středovou trubkou 12 primárního vzduchu, ke které je přišroubován pomocí šroubového spoje 13 držák primární tvarovky 25 se středícími šroubky 14, a průchodkami 15 pro prostup plynových trubek víkem hořáku. V hlavní ose víka hořáku je umístěn plynový rozdělovač plynového hořáku, který je svou přírubou pomocí šroubového spojení 16 přes těsnění 17 uchycen kvíku hořáku. Vedle tohoto plynového rozdělovače jsou symetricky umístěna dvě hledítka 20 (slouží k pozorování plamene hlavního hořáku), opatřená skly a závitovými víčky, fixujícími přes měkká těsnění tato skla (viz řez C-C ), případně může být vjednom zhledítek instalován návarek 24 pro upevnění snímače plamene hlavního hořáku (viz řez D-D). Od hlavní osy je excentricky umístěn prostup 21 pro montáž stabilizačního hořáku. V blízkosti tohoto prostupu je instalováno hrdlo 22, které slouží buď jako otvor pozorovací, nebo hrdlo pro zapálení stabilizačního hořáku přenosným zapalovacím plynovým hořákem, případně přenosným elektrojiskrovým zapalovačem. Vnitřní strana víka je vyložena tepelně zvukovou izolací 23.

 

Vzduchové klapky

 

Se skládají ze dvou shodných rotačních mechanismů, nesoucích vlastní klapky, které jsou instalovány vpřívodním kanále sekundárního spalovacího vzduchu ve vzduchové skříni a primárního spalovacího vzduchu ve víku hořáku. Každý z obou mechanismů klapky sestává z hřídele 28, ovládací páky 29, nasazené přes čtyřhran na volný konec hřídele, stupnice 30 a vlastních klapek primárního vzduchu 31 a sekundárního vzduchu 32. Rozsah pohybů obou klapek je 90° s možností aretace v šestnácti polohách. Při nastavení aretované polohy klapky pomocí pohyblivé části 33 ovládací páky ukazuje špička ovládací páky na příslušný bod této stupnice.

 

Poznámka - poloha vzduchové klapky:

 

ukazatel na ovládací páce na 90° - klapka plně otevřena

ukazatel na ovládací páce na 0° - klapka plně zavřena

 

Hlavní plynový hořák

 

Je tvořen přírubovým hrdlem 35 přívodu plynu, plynovým rozdělovačem 36 s navařenou vodící trubkou 83, demontovatelnými trubkami 37 připojenými k výstupním hrdlům plynového rozdělovače šroubením 43, nesoucích sekundární plynové trysky 38, demontovatelnými trubkami 39 připojenými k výstupním hrdlům plynového rozdělovače šroubením 40, nesoucích primární plynové trysky 41. Všechny plynové trysky ( 38 a 41) jsou ve svých polohách zajištěny kontramaticemi 42. Hlavní plynový hořák je přišroubován k víku přes těsnění 17 přírubou plynového rozdělovače, těsný průchod trubek 37 a 39 víkem je zajištěn speciálním těsněným přírubovým spojem 45 stěsněním 46 a 47 pomocí šroubového spojení 88. Uspořádání hlavního plynového hořáku umožňuje vytažení trubek 37 a 39 ze vzduchové skříně přes víko hořáku, a to uvolněním šroubení 40 a 43 a rozebráním speciálních přírubových spojů 45.

 

Stabilizační hořák (typ SHI-B15E)

 

Je plynový injektorový hořák. Sestává z nosné trubky 48, příruby 49, za kterou je stabilizační hořák přes těsnění 50 uchycen k víku hořáku pomocí šroubového spojení 87, ze stabilizační hlavy 51, směšovače 52, trysky 53, clonky 54, jejíž poloha je fixovaná pomocí šroubku 55, přívodního tělesa 56 a zapalovací a hlídací elektrody 57. Ve směšovači se nachází tryska plynovzdušné směsi 58 a clonka 59, jejíž poloha je fixována pomocí šroubku 60. Koncovka 81 vysokonapěťového kabelu, která se připojí kzapalovací elektrodě je uložena ve speciální trojdílné průchodce 82, našroubované na nosné trubce.

 

Stabilizační hořák zapaluje plamen hlavního plynového a olejového hořáku, stabilizuje a hlídá jeho hoření. Plyn je do stabilizačního hořáku přiváděn potrubím z rozvodu stabilizačního plynu o konstantním tlaku. Stabilizační hořák může být zapálen rovněž pomocí přenosného plynového zapalovacího hořáku nebo přenosného elektrojiskrového zapalovače .

 

Olejový hořák

 

Sestává z pevné části 65 s nátrubky pro připojení oleje a rozprašovací páry, pevná část je uchycena na držáku 66 uloženém pomocí objímky na vodící trubce plynového hořáku, poloha držáku je fixována utažením šroubu 67 na objímce, výšková poloha pevné části 65 je zajištěna šrouby 68, a z vyjímatelné části 69, která je přes dvě těsnění 70 dotažena pomocí utahovacího šroubu 71 k pevné části. Na přívodních trubkách páry 72 a oleje 73 je našroubován rozprašovač, který sestává z olejové trysky 74, parní trysky 75, tělesa 76 a výstupní trysky 77.

 

Primární hořáková tvarovka 79 je uložena vdržáku primární tvarovky 25 na středové trubce primárního vzduchu .

S ekundární hořáková tvarovka 80 je uložena na přírubě hořáku vplášti 78.

 

Hořáky snasáváním spalovacího vzduchu tahem v peci jsou opatřeny tlumičem hluku 85, který je uchycen kpřírubám 4 a 11 pomocí šroubového spojení 86.


PCK Raffinerie GmbH Německo
PCK Raffinerie GmbH, Schwedt, Německo,
- VISBREAKER pec O-101
HN-Te6
4
2010

Základní technické údaje

Kombinované hořáky

 

HPN-Te1

HPN-Te2

HPN-Te3,3

HPN-Te5

HPN-Te6

Plynové hořáky

 

HN-Te1

HN-Te2

HN-Te3,3

HN-Te5

HN-Te6

Olejové hořáky

 

HP-Te1

HP-Te2

HP-Te3,3

HP-Te5

HP-Te6

nominální výkon 1)

MW

1,0

2,0

3,3

5,0

6,0

maximální výkon

MW

1,25

2,25

4,12

6,25

7,50

regulační rozsah výkonu pro plyn - topný plyn

 

1 : 5

regulační rozsah výkonu pro plyn - topný olej

 

1 : 3

násobek stechiometrického poměru vzduchu pro topný plyn

 

1,05 až 1,15

násobek stechiometrického poměru vzduchu pro topný olej

 

1,2

teplota spalovacího vzduchu

oC

max. 350

hladina hluku

dB(A)

max. 80

obsah CO ve spalinách pro topný plyn 2)

mg/m3N

max. 50

obsah CO ve spalinách pro topný olej 2)

mg/m3N

max. 100

obsah NOx ve spalinách pro topný plyn 2) 3) 4)

mg/m3N

max. 100

obsah NOx ve spalinách pro topný olej 2) 3) 4)

mg/m3N

max. 450

podtlak ve spalovacím prostoru

Pa

50 až 200

tlak topného plynu pro stabilizační hořák 5)

kPa, g

80 - 100

tlak topného plynu pro maximální výkon hořáku 5)

kPa, g

80 - 140

tlak topného oleje pro maximální výkon hořáku 5)

kPa, g

600 - 800

tlak atomizační páry pro olejový hořák

kPa,g

700 - 900

tlak spalovacího vzduchu pro max.výkon hořáku 2) (tvzd=20 °C)

Pa, g

200 - 500

hmotnost hořáku HPN-TeRs

(bez hořákových tvarovek)

kg

130

155

205

280

350

 

1) Výkon je uveden jako orientační.

2) Hodnoty jsou uvedeny pro teplotu spalovacího vzduchu 20 oC.

3) Hodnoty jsou uvedeny vpřepočtu na obsah 3% O2 ve spalinách, hodnoty NOx jsou vyjádřeny jako NO2.

4) NOx vzávislosti na chemickém složení

5) Hodnoty přetlaku paliva jsou uvedeny pro zemní plyn. Tento údaj je informativní, při použití jiných druhů paliv a jiných výkonů hořáku budou stanoveny konkrétní hodnoty v technických údajích hořáku. Při použití hořáku pro nižší hodnoty přetlaku paliv je nutno počítat se sníženým max. výkonem hořáku a somezeným regulačním rozsahem.


NOX CONTROL, s.r.o.
MND a.s.
- plynové hořáky pro Kotel K03 k ohřevu zemního plynu a ropy
HI 150
4
2010

Zapálení hořáku, hlídání plamene

Zapálení hořáků se provádí stabilzačním hořákem. Pro zapálení stabilizačního hořáku se používá zapalovací (současně i jako hlídací) elektroda. Hořáky mohou být dodávány se zabezpečovací soupravou, která slouží pro zapalování a hlídání stabilizačního hořáku, rovněž i s hlídačem plamene hořáku.

V nezbytných případech může být použit přenosný zapalovací plynový hořák typu ZH1, který je připojen tlakovou gumovou hadicí na plynové potrubí pro stabilizační hořák.

NOX CONTROL, s.r.o.
MONTGAS, a.s.
- plynové hořáky pro Kotel K03 k ohřevu zemního plynu a ropy
HI 150 A
1
2010

Dodávka hořáků

Každá dodávka hořáku je vybavena průvodní technickou dokumentací, obsahující výkres hořáku, kusovník hořáku, kusovník příslušenství a náhradních dílů, technické údaje hořáku včetně příloh, provozní předpisy včetně příloh, protokoly, prohlášení shody, materiálové atesty a potřebné dokumenty z oblasti svařování (svařovací plán, WPS, WPAR, osvědčení svářečů) a dále technickou dokumentaci přenosného zapalovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení, pokud jsou tato zařízení součástí dodávky. Jiný rozsah průvodní dokumentace musí být stanoven ve smlouvě.

Náhradní díly k hořákům dodává výrobce na základě požadavku zákazníka. Dodávka náhradních dílů musí být stanovena ve smlouvě. Dodávka zabezpečovacího zařízení, eventuálně dodávka dalšího příslušenství musí být stanovena rovněž ve smlouvě.

Česká rafinérská, a.s.
Česká rafinérská, a.s. rafinérie Litvínov
- AVD, pec 3420-B02
Plynový hořák
15
2010