VUCHZ a.s.

JADERNÁ ENERGETIKA

VUCHZ, a. s. je díky svým zkušenostem a získaným oprávněním schopna navrhovat, realizovat a dodávat různá standardní i atypická zařízení (např. nádoby, odparky, kolony, hořáky aj.) pro jadernou energetiku včetně jejich montáže a vybavení systémy měření a regulace, a to ve vysoké požadované kvalitě (např. leštěné povrchy).

 

V oblasti jaderné energetiky se VUCHZ, a. s. dlouhodobě zabývala řešením problematiky zpracování kapalných a sypkých radioaktivních odpadů z jaderných elektráren (JE) solidifikací do bitumenu pro možnost jejich bezpečného uložení v regionálních úložištích.

 
V úzké spolupráci s technologickými pracovišti VÚJE Trnava a ÚJV Řež zajišťovala VUCHZ, a. s. vývoj a podílela se na realizaci bitumenačních linek pro fixaci nízko- a středně aktivních odpadů pro JE Jaslovské Bohunice a Dukovany. Pro soubory strojního zařízení těchto linek zajišťovala VUCHZ vývoj, konstrukci a vlastní výrobu některých speciálních komponent, např.:
 
  • zařízení pro odběry vzorků produktu a vysušených sorbentů
  • zavíčkovací zařízení sudů s produktem
  • šnekový podavač sorbentu a popílku
  • dekantační zařízení sorbentů
  • stáčecí zařízení RAO z nádrží JE

 

Vedle těchto přímých dodávek spolupracovala VUCHZ, a. s. technicky s Královopolskou, a. s. na dalších zařízeních, např.:
 
  • vyplavovací kolona sorbentů
  • homogenizační nádoba sorbentů
  • míchané zásobníky koncentrátů
  • filmová rotorová odparka (nestandardní úpravy pro dané použití)

 

Zkušeností pracovníků VUCHZ z vlastní experimentální báze bylo využito při spouštění a uvádění těchto souborů do provozu. Obě realizovaná zařízení (PS-44 v EBO a PS-48 v EDU) splnila projektové parametry: 40 % hmotnostních zafixovaných solí z koncentrátů a zbytkovém obsahu vody v produktu < 1 % při výkonech cca 120 resp. 200 l/h odpařené vody.

 
Dále byla činnost VUCHZ, a. s. v této oblasti zaměřena na technické řešení homogenizace, vyjímání a transport sedimentovaných kalů ze skladovacích nádrží JE ke zpracovatelskému zařízení.
 

Reference